Loading...
საწყისი / მომსახურება

პტი
სავალდებულო პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება


ECMT
ასს-სა და მისაბმელებისათბის ECMT-ს ტექნიკური და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესატყვისობისა და გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება

გადაკეთება
გადაკეთებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ტესტირება

ADR
სახიფათო ტვირთები